Regulamin
sklepu

Regulamin korzystania ze sklepu Internetowego Prime Clinic

 • 1 Informacje ogólne
 1. Właścicielem sklepu internetowego jest: PRIME CLINIC Sp.z o. o 22-828-94-88, adres mail: Info@primeclinic.pl z siedzibą ul. Topiel 12 00-342 Warszawa
 2. Prime Clinic prowadzi Sklep internetowy oferujący sprzedaż detaliczną produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 • 2 Definicje i terminy

Regulamin – niniejszy regulamin

Sklep – sklep internetowy PRIME CLINIC  prowadzony pod domeną www. Primeclinic.pl zakładka Kup Kosmetyk

Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu,

Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sklepem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

Towar – produkt lub produkty dostępne w Sklepie

Zamówienie towaru – funkcjonalność Sklepu umożliwiająca kupującemu złożenie zamówienia na wybrane towary ze sklepu, w tym wybranie Towaru, sposobu dostawy, adresu dostawy i formy płatności.

 • 3 Ogólne zasady korzystania za Sklepu
 1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest akceptacja Regulaminu. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej przez Kupującego ze Sklepem. Kupujący każdorazowo przed dokonaniem złożenia zamówienia na zakup towaru jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem sklepu jak również zaakceptować go. Brak akceptacji regulaminu uniemożliwi Prime Clinic realizację jego zamówienia
 2. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto, tj. zawierają obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług.
 3. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych. Sklep ma obowiązek dostarczać towary bez wad.
 4. Regulamin niniejszy określa zasady korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności zasady:
 5. b) składania zamówień,
 6. c) zawierania umów sprzedaży,
 7. d) postępowania reklamacyjnego.
 8. Kupujący może w każdym czasie uzyskać dostęp do Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej Prime Clinic
 9. Warunkiem korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania towarów dostępnych w Sklepie jest spełnienie następujących wymagań technicznych:
 10. a) komputer z dostępem do sieci Internet z zainstalowaną przeglądarką internetową lub inne urządzenie multimedialne posiadające oprogramowanie umożliwiające przeglądanie zasobów Internetu
 11. b) dostęp do sieci Internet,
 12. Kupujący zobowiązany jest korzystać ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami polskiego prawa, zasadami współżycia społecznego oraz Regulaminem. Zabronione jest w szczególności:
 13. a) dostarczanie treści o charakterze bezprawnym,
 14. b) podejmowanie aktywności która ma na celu zakłócenie działalności Sklepu,
 15. c) wykorzystywanie Sklepu do innych celów niż cel do jakiego jest przeznaczony,
 16. d) przesyłanie niezamówionej informacji handlowej (spam).
 17. Sklep stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę Kupujących, w szczególności zapobiegające uzyskaniu dostępu przez osoby nieupoważnione do danych przesyłanych przez Kupujących w ramach korzystania ze Sklepu.
 18. Sklep podejmuje wszelkie możliwe działania mające na celu zapewnienie poprawnego działania aplikacji Sklepu i zobowiązuje się usunąć niezwłocznie wszelkie zgłoszone przez Kupujących nieprawidłowości. Kupujący może złożyć reklamację dotyczącą usług świadczonych przez Sklep: telefonicznie tel. 22-828-94-88, drogą elektroniczną na adres info@primeclinic.pl lub pisemnie na adres Prime Clinic ul. Topiel 12 00-342 Warszawa. Reklamacja usługi powinna zawierać opis problemu, dane oraz adres Kupującego. Sklep zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni.
 • 4 Zamówienia
 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
 2. b) drogą elektroniczną wysyłając zamówienie na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 3. c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie 22-828-94-88 od pon do piątku w godzinach od 9-21 oraz w soboty od 10-16

2.Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych danych niezbędnych do realizacji złożonego zamówienia. Dane te to towar, wybór sposobu dostawy, oraz formy płatności

 1. Klient dokonuje zamówienia poprzez wybór towaru, wyboru sposobu dostawy oraz formy zapłaty. Każdy zamówiony towar to jednostkowe zamówienie, które w przypadku zamówienia większej ilości różnych towarów w tym samym dniu roboczym, zamówienia zostają połączone i wysłane jednym transportem do klienta, lub przygotowane do odbioru.
 2. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy zamawianym Towarze w momencie złożenia zamówienia.
 3. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego Towaru zgodnie z Regulaminem.
 4. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia zawierające wszystkie istotne elementy zamówienia. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. W przypadku zamówień składanych telefonicznie z udziałem Konsumenta zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi po otrzymaniu przez Sklep drogą elektroniczną dodatkowego oświadczenia Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży.
 5. Potwierdzenie treści zawartej umowy następuje poprzez przesłanie Kupującemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia wraz z dokumentami stanowiącymi załączniki do tego potwierdzenia.
 6. Świadczenie usług w zakresie realizowanych zamówień ma charakter jednorazowy, usługa świadczona jest do momentu zrealizowania zamówienia.
 • 5. Płatności
 1. Kupujący ma do wyboru następujące formy płatności:
 2. a) płatność przelewem na rachunek bankowy,

Nr Rachunku : 69 1020 1097 0000 7102 0299 0083

 1. c) płatność przy odbiorze kartą płatniczą lub gotówką
 2. Koszty dostawy określone są przy składaniu zamówienia
 • 6. Dostawa
 1. Sklep realizuje dostawy tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Wysyłka poza granice Rzeczpospolitej Polskiej jest możliwa na podstawie indywidualnych ustaleń ze Sklepem.
 2. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych . Kupujący może także odebrać osobiście Towar w siedzibie firmy jaką jest PRIME CLINIC ul. Topiel 12 00-342 Warszawa
 3. Termin realizacji dostawy wynosi do 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. W przypadku złożenia zamówienia klient otrzyma zwrotnie informację o terminie jego realizacji. Klient może w tym momencie zrezygnować z realizacji zamówienia informując zwrotnie, że termin realizacji jest dla niego za długi. Jeżeli klient chce mimo wszystko oczekiwać na zamówiony towar jest zobowiązany do uiszczenia zapłaty za zamawiany towar.
 4. W przypadku płatności w inny sposób niż przy odbiorze termin realizacji dostawy liczony jest od dnia zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
 5. Warunkiem wydania Towaru jest zapłata za Towar i przesyłkę (w przypadku bezpłatnej dostawy – zapłata za Towar).
 6. Dostawa realizowana jest w dni robocze.
 • 7. Reklamacje i gwarancja
 1. Sklep jest odpowiedzialny wobec Kupującego jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Reklamacje wraz z reklamowanym Towarem należy przesyłać na adres Sklepu: PRIME CLINIC ul. Topiel 12 00-342 Warszawa. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Kupującego oraz uzasadnienie reklamacji i żądanie Kupującego. Zaleca się załączenie do reklamacji dowodu zakupu. Reklamację można złożyć w postaci maila wysyłając ją na adres info@primeclinic.pl
 3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Kupującego w terminie 14 dni.
 4. Sklep nie jest producentem Towaru i nie udziela gwarancji na sprzedawany Towar. Jeżeli producent lub inny podmiot udzielił na oferowany w Sklepie Towar gwarancji, uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w karcie gwarancyjnej.
 • 8. Prawo odstąpienia od umowy
 1. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru zakupionego w Sklepie w ciągu 90 (dziewięćdziesięciu) dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej. Pouczenie o prawie odstąpienia od znajduje się w zakładce zwroty, również na tej stronie znajduje się formularz odstąpienia od umowy do pobrania.
 2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Kupujący złoży w terminie wskazanym powyżej jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, np. poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia na Prime Clinic ul. Topiel 12 00-342 Warszawa. Oświadczenie można złożyć mailem . Sklep niezwłocznie potwierdzi Kupującemu otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4.Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów:

 1. a) o świadczenie usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 3. c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 4. d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 5. e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 6. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy umowę uważa się za niezawartą. Sklep zwróci niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sklep zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Kupujący ma obowiązek zwrócić Towar do Sklepu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy. Kupujący ponosi bezpośredni koszt zwrotu Towaru w wyniku odstąpienia od umowy.
 9. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości odesłanego towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 • 10. Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu, w tym zdjęć i opisów Towarów bez pisemnej zgody Sklepu.

 • 11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Kupujący będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym m.in. zwrócić się do o mediację do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej lub o rozstrzygnięcie do stałego polubownego sądu konsumenckiego działających na zasadach wskazanych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4 poz. 25). Aby skorzystać z mediacji lub wnieść sprawę do stałego polubownego sądu konsumenckiego należy złożyć odpowiedni wniosek. Szczegółowe informacje dotyczące obu procedur, podobnie jak formularze wniosków z których Konsument może skorzystać dostępne są na stronach Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Więcej informacji na temat pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów można uzyskać na stronie http://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 2. Konsument może skorzystać także z pomocy miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub jednej z organizacji pozarządowych, do których zadań należy ochrona konsumentów takich jak Federacja Konsumentów czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.
 • 15. Postanowienia końcowe
 1. Sklep nie stosuje kodeksu dobrych praktyk o którym mowa w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. z 2007 Nr 171 poz. 1206 ze zm.).
 2. Kupujący nie jest zobowiązany do złożenia kaucji lub udzielenia jakichkolwiek innych gwarancji finansowych.
 3. Ewentualne spory pomiędzy Sklepem a Kupującym nie będącym Konsumentem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sklepu.

4.Regulamin może ulec zmianie z ważnych przyczyn prawnych, technicznych lub organizacyjnych. Zmieniony Regulamin zostanie udostępniony na stronach Sklepu co najmniej na 7 dni przed jego wejściem w życie. Do zamówień złożonych przed dniem zmiany Regulaminu będzie miał zastosowanie Regulamin w wersji obowiązującej na dzień złożenia zamówienia.

 1. Regulamin niniejszy w chodzi w życie z dniem 24.05.2018 r.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SKLEPU INTERNETOWEGO PRIME CLINIC OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DO ZAKŁADKI „KUP KOSMETYK”, PO KLIKNIĘCIU „ZAMÓW”:

 • Administratorem Twoich danych osobowych podanych w formularzu jest Prime Clinic sp. z o.o. (dalej: „Prime Clinic” lub „my”).
 • Możesz się z nami skontaktować mailowo: info@primeclinic.pl oraz telefonicznie, pod numerem 22-828-94-88.
 • Przetwarzamy Twoje dane, aby zrealizować zamówienie i dostarczyć Ci zamówiony kosmetyk (podstawą przetwarzania jest wykonanie umowy). Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w naszym imieniu na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca czy dostawca programu do massmailingu). Dane planujemy przechowywać do czasu zrealizowania zamówienia lub dopóki nie cofniesz zgody na otrzymywanie od nas informacji handlowych (ewentualny dłuższy czas przechowywania może wynikać z okresu przedawnienia roszczeń).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez nich nie będziemy mogli zrealizować zamówienia. W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo dostępu do tych danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych do innego administratora oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego