Regulamin

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA PACJENTA PRIME CLINIC

 1. Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Prime Clinic sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa (dalej „My” lub „Prime Clinic”);
 2. Można się z nami skontaktować listownie (adres podany wyżej), mailowo: info@primeclinic.pl, lub telefonicznie: 22-828-94-88
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez nas w ramach świadczenia na Twoją rzecz usług Prime Clinic:
  1. dla celów, o których mowa w art. 9 ust. 2 lit. h RODO (profilaktyka zdrowotna, diagnoza medyczna, zapewnienie opieki zdrowotnej, zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej) oraz, na mocy art. 6 ust.1 lit. c w związku z art. 9 ust. 2 lit h RODO, na podstawie obowiązujących nas, jako podmiot wykonujący działalność medyczną, przepisów prawa (w szczególności ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o działalności leczniczej),
  2. aby zapisać Cię na wizytę, kontaktować się z Tobą, oraz wysyłać Ci wiadomości SMS w celu potwierdzenia wizyty (podstawą przetwarzania jest łącząca nas umowa, tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz nasz prawnie uzasadniony interes, jakim jest obsługa pacjenta Prime Clinic),
  3. aby informować Cię o naszych produktach i usługach, co jest naszym tzw. prawnie uzasadnionym interesem, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w czasie, kiedy korzystasz z naszych usług,
  4. w celu dostarczania Ci listownie informacji marketingowych, o ile wyrazisz na to zgodę (wówczas to Twoja zgoda będzie podstawą przetwarzania w tym zakresie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).Szczegółowy wykaz podstaw prawnych, na mocy których w szczególności przetwarzamy Twoje dane osobowe zawiera tabela stanowiąca załącznik do tej broszury.
 4. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą współpracujące z nami podmioty, w tym takie, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych: podmioty działające w celu zapewnienia ciągłości świadczeń medycznych, osoby objęte obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej (np. nasi lekarze), podmioty świadczące usługi z zakresu księgowości czy dostarczające systemów teleinformatycznych służących do umawiania wizyt, oraz osoby upoważnione bezpośrednio przez Ciebie jako naszego pacjenta.
 5. Planujemy przechowywać Twoje dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej przez okres prawnie wymagany wobec nas jako podmiotu wykonującego działalność medyczną, tj. co najmniej przez 20 lat od daty ostatniego wpisu w dokumentacji, lub przez okres przedawnienia roszczeń. Pozostałe dane będziemy przechowywać przez czas świadczenia na Twoją rzecz usług, okres przedawnienia roszczeń lub wymagany przepisami prawa (np. w zakresie rachunkowości czy przepisów prawa podatkowego).
 6. W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci określone uprawnienia:
  1. masz prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Ciebie są przez nas przetwarzane oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne możemy naliczyć opłatę;
  2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) masz prawo zażądać ich sprostowania;
  3. w pewnych sytuacjach możesz zwrócić się do nas o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być nam potrzebne do celów, o których Cię informowaliśmy; kiedy skutecznie cofniesz zgodę na przetwarzanie danych (o ile nie mamy prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na nas obowiązku prawnego;
  4. w przypadku, gdy Twoje dane osobowe przetwarzane są przez nas na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z nami, masz prawo przenieść swoje dane do innego administratora;
  5. przetwarzamy Twoje dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, oraz by kontaktować się z Tobą w celu potwierdzania wizyt. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania masz możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe w opisanym wyżej celu;
  6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych z naszą działalnością (tj. aby wysyłać Ci listownie informacje o naszych produktach i usługach) poprosiliśmy o Twoją zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wysłanej do nas wiadomości mailowej. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody nie będziemy już przetwarzać danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;
  7. jeśli uznasz, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lub nie potrzebujemy już określonych danych albo kiedy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania, możesz także zażądać, abyśmy przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) nie dokonywali na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywali.
  8. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  9. Korzystanie z naszych usług jest oczywiście dobrowolne, jednak aby było możliwe, musimy przetwarzać Twoje dane osobowe. Dotyczy to w szczególności danych koniecznych do prowadzenia dokumentacji medycznej (do czego jesteśmy zobowiązani jako podmiot leczniczy) czy danych, które są nam potrzebne dla celów podatkowych lub rachunkowych. Konsekwencją niepodania tych danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia przez nas usług na Twoją rzecz. Twoje dane kontaktowe przetwarzamy zaś, aby usprawnić świadczenie usług Prime Clinic (np. aby przypomnieć Ci o wizycie). Możesz zdecydować, czy przekażesz nam te dane. Ich niepodanie będzie skutkować jedynie brakiem niektórych udogodnień oferowanych przez Prime Clinic.

PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ PRIME CLINIC SP. Z O.O. (DALEJ: „PRIME CLINIC”)

Cel przetwarzania danych osobowych Podstawa prawna
 • rejestrowanie pacjentów,
 • prowadzenie zapisów na wizyty,
 • bieżący kontakt z pacjentami (np. w celu potwierdzenia wizyty, odwołania terminu wizyty, przypomnienia o wizycie)
art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest opieka okołoobsługowa nad pacjentem,
art. 9 ust. 2 lit. h – zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej
 • ustalenie tożsamości pacjenta,
 • zapewnienie opieki zdrowotnej i udzielanie świadczeń zdrowotnych,
 • postawienie diagnozy medycznej,
 • weryfikacja danych podczas umawiania wizyty na odległość (np. przez telefon) i w placówce Prime Clinic
art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 i 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej
 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej
art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia
 • realizacja praw pacjenta (np. odbieranie i przechowywanie upoważnień do dostępu do dokumentacji medycznej oraz udzielania osobom upoważnionym informacji o stanie zdrowia)
art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia
 • informowanie pacjentów o produktach i usługach Prime Clinic
art. 6 ust. 1 pkt f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, który polega na informowaniu klientów o jego usługach i produktach
 • dostarczanie informacji marketingowych Prime Clinic drogą listowną
art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 • realizacja prawa do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez Prime Clinic działalności gospodarczej
art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona praw
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz spełnianie obowiązków podatkowych (np. wystawianie rachunków za wykonane przez usługi)
art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Wykaz skrótów:

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

Ustawa o działalności leczniczej – ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.

Ustawa o prawach pacjenta – ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

Rozporządzenie Ministra Zdrowia – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania;

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DO NEWSLETTERA:

 • Administratorem Twoich danych osobowych podanych wyżej jest Prime Clinic sp. z o.o. (dalej: „Prime Clinic” lub „my”).
 • Możesz się z nami skontaktować mailowo: info@primeclinic.pl oraz telefonicznie, pod numerem: 22-8289488.
 • Przetwarzamy Twoje dane, aby wysyłać Ci newslettery (podstawą przetwarzania jest udzielona przez Ciebie zgoda). Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w naszym imieniu na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca czy dostawca programu do massmailingu). Dane planujemy przechowywać dopóki nie cofniesz zgody na otrzymywanie naszych newsletterów (ewentualny dłuższy czas przechowywania może wynikać z okresu przedawnienia roszczeń).
 • Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez nich nie będziemy mogli wysyłać Ci wiadomości. W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo dostępu do tych danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych do innego administratora oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.